Bulteno de Barcelona Stelo (1912-1914)

El boletín, redactado por Josep [Jozefo] Grau, apareció como suplemento gratuito de Kataluna Esperantisto entre junio de 1912 y abril de 1914. En total se publicaron 17 números de 2 o 4 páginas en formato 21x15 cm, impresos y en ocasiones ilustrados.


El boletín se publicó bajo la divisa de Zamenhof «Barcelono, vivu, kresku kaj floru» y se centró en el empeño por aproximar o fusionar los distintos grupos esperantistas barceloneses.

Poste, la propono de Sro. Pujulà, kiu reprezentis nian grupon, estis akceptata unuanime de la sinjoroj, kiujn mi citos poste, la sekvanta konkludo:

«La kunsidanta delegitaro vidas kun simpatio kaj entuziasmo la ideon de alproksimiĝo aŭ kunfandiĝo de la grupoj en Barcelono».

Alprenis tiun decidon Sroj. Bori, en reprezento de Esperanta Aŭroro (K. E. F.); Carmona, de Paco kaj Amo; Diaz, de Esp. Racionala Grupo, (K. E. F.); Anglés, en la nomo de Ĉiam Antaŭen (K. E. F.); Hil, en tiu de La Rondo (K. E. F.); Piñol, reprezentanto de Supren! (K. E. F.); Cruz, de Esperanta Movado; Agut delegito de Esperanta Frateco (K. E. F.); Llorach, de Espero Kataluna; Horta, en la nomo de Semo, (K. E. F.); Pujulà reprezentanto de Barcelona Stelo (K. E. F.) kaj Blanch de Esperanto kaj Patrujo (K. E. F.). Kelkaj el tiuj sinjoroj sciigis, ke la signifo de iliaj voĉoj povos esti ŝanĝata de la decidoj de la grupoj respektivaj, kiuj rajtigis ilin kiel aŭskultantojn de la projekto; tamen ili diris, ke tio ne estas esperebla.

Aprobinte ke la sama komisiono daŭrigu laboradon pri la projekto prezentita, per kantado de «La Espero» oni finis la kunsidon.

Por fin, el proyecto de unificación tuvo éxito (pese al voto en contra de Espero Kataluna) y nació la Barcelona Esperantisto Societo. Por ello, desde el número 7 (13) de septiembre-octubre de 1913, el boletín apareció bajo el nombre «Bulteno de Barcelona Stelo (Filio de B. E. S.)»

En enero de 1914 E. Pellicer sustituyó a Josep Grau como redactor del boletín.

1912

n-ro 1, junio 1912, p-oj: 4

n-ro 2, julio 1912, p-oj: 2

n-ro 3, aŭgusto-septembro 1912, p-oj: 2

n-ro 4, oktobro 1912, p-oj: 2

n-ro 5, novembro 1912, p-oj: 2

n-ro 6, decembro 1912, p-oj: 2

Jarkolekto 1912, p-oj: 14

1913

n-ro 1 (7), januaro 1913, p-oj: 2

n-ro 2 (8), februaro 1913, p-oj: 2

n-ro 3 (9), marto 1913, p-oj: 2

n-ro 4 (10), marto 1913, p-oj: 2

n-ro 5 (11), junio-julio 1913, p-oj: 4

n-ro 6 (12), aŭgusto 1913, p-oj: 2

n-ro 7 (13), marto 1913, p-oj: 2

n-ro 8 (14), novembro-decembro 1913, p-oj: 2

Jarkolekto 1913, p-oj: 18

1914

n-ro 1 (15), januaro-februaro 1914, p-oj: 2

n-ro 2 (16), marto 1914, p-oj: 2. Ekzemplero mankas en BM

n-ro 3 (17), aprilo 1914, p-oj: 2

Jarkolekto 1914, p-oj: 4

Publicaciones digitalizadas

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso y La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018